Prohászka szobor ledöntése


Prohászka szobor ledöntése dokumentumok tükrében

Mint minden Prohászka téma, a szobrával kapcsolatos kérdés is igen összetett, bonyolult és tévedésekkel, sőt tudatos ferdítésekkel terhes. Az igazság felderítése azért is elodázhatatlan, mert az egyházi köztudatban sem a tényeknek megfelelően él a még napjainkban is látható szobor története.

A szobor ledöntésének közvetlen előzményei

A köztudatban eddig az élt, hogy Prohászka szobrának ledöntése szervesen kapcsolódik a kommunista párt un. tisztogatási akciójához, mely előre elhatározott szándékkal sorra likvidálta a neki ellenségnek számító személyek szobrait. A népi kollégistákból verbuvált különítmények sorra döntögették Pázmány, Verbőczy, Tisza István, Andrássy Gyula, Tormay Cecil, a magyar tisztet jelképező Görgey Artúr szobrait.
A közelgő választások miatt azonban Budapest új polgármestere, Vas István leállíttatta ezeket a barbár cselekedeteket. Ráébredt ugyanis arra, hogy pártja még ellenszenvesebbé válik Budapest lakóssága előtt, ha az amúgy is romokban heverő főváros legszebb szobrait meggyalázzák. A levéltári kutatások is egyértelműen bizonyítják, hogy Prohászka szobrát nem a kommunisták gyalázták meg. Ez természetesen nem azt jelentette, hogy később nem tették volna meg, de taktikai okok miatt ezt a választás utáni időkre tervezték
Közben új események is jöttek, melyek szintén felkorbácsolták az egyházellenes erők szenvedélyeit. 1947 ugyanis Prohászka halálának huszadik évfordulója volt, amiről az egyház nagy ünnepélyességgel akart megemlékezni. Két központi ünnepség volt: az egyik Székesfehérvárott, a másik Budapesten. Már a fehérvári is óriási demonstrációvá vált, mert Mindszenty hercegprímással az élen a püspöki kar tagjai, a plébánosok híveikkel együtt hűséget vallottak Prohászka keresztény és nemzeti eszméi mellett. A kupolás templomban bemutatott szentmise után valóságos tüntetés volt a katolikus egyház mellett.
A húsvét utánra meghirdetett budapesti ünnepség híre újabb olaj volt a tűzre. Nemcsak a kommunisták, de a szabadelvű ateisták is gyalázkodó cikkek sorozatát zúdították az egyházra. A Népszava, a Világ, a Haladás című lapok és más orgánumok minden eszközt megragadtak, hogy Prohászkában a vélt ősellenséget, sőt a fehérterror és az antiszemitizmus legveszélyesebb propagátorát és ideológusát bélyegezzék meg, és minden lehető eszközzel semmisítsék meg.
A megszámlálhatatlan ocsmányság és rágalom közül itt most csak egyről számolok be, felhíva a figyelmet, hogy ezek a sorok és az ehhez hasonló cikkek már egy évvel a szobor ledöntése előtt jelentek meg! Amikor ugyanis kitudódott az emigrációból hazatért Károlyi Mihályról, hogy kertjéből el akarja távolíttatni Prohászka szobrát, elvbarátai sajtóhadjáratot indítottak minden és mindenki ellen, ami vagy aki a keresztény - magyar eszméket hordozta, képviselte vagy hirdette. Prohászka kelyhet nyújtó ércalakját is ezek közé sorolták. Az említett cikk a Haladás l946. május l6.számában található. Címe: "Ottokár püspök ledöntése", írója az a Rónai Mihály András, aki négy évi munkaszolgálat után több elvbarátjával együtt létrehozta a szélsőséges egyházellenességéről hírhedt Radikális Pártot. Már írásának címe is jól mutatja, hogy nem csupán szobordöntést akar, hanem magát a püspököt , szellemét, az iránta érzett országos tiszteletet és rajongást szeretné széttaposni. A Pesti Napló egykori római és párizsi tudósítója nagyon jól tudja, hogy mit jelentett a magyarságnak Prohászka Ottokár. Tény, hogy ennyi gyűlölettel és hazugsággal soha senki nem merte gyalázni az ország húsz éve halott Tanítóját és Apostolát, mint ez a zsidó származása miatt meghurcolt, személyiségében súlyosan sérült író. Jó, ha a Prohászka kutatás ilyen jellegű írásokra is felfigyel, - ezért Rónai cikkét egész terjedelmében a jegyzetanyagban dokumentációként közlöm. Itt elegendő, ha néhány kifejezésére utalok: Prohászka adta meg a lökést az ország legmeredekebb zuhanásához, melynek végén ott van a tömeggyilkos nyilas minorita, a halálra ítélt, felakasztott Pater Kun András....A fehérvári püspök a magyar középosztály pastor diabolicusa, aki nem volt több, mint egy igen dekoratíven maszkírozott, harciasan reakciós nagypapi kiállás. Az ő hatása alatt tevékenykedik az egész magyar püspöki kar, élén Mindszenty bíborossal, sőt az alsópapság is, melynek soraiból egyre sűrűbben kerülnek ki a reakció kézigránátos janicsárjai. Hlinkához és Tisohoz hasonlítja Prohászkát, akinek szobrát most ledöntik. Majd így fejezi be cikkét: "szellemét döntse meg, ha vezetői ellenére tudja, az újjáéledő magyar katolicizmus önmagában."
Rónai cikkétől visszhangozott az egész baloldali sajtó , és hozzá hasonló stílusban jelentek meg egymás után a Prohászka ellenes írások. A cél egyértelmű volt: végre kell hajtani "az októberi forradalom hősének, Károlyi Mihálynak akaratát, és kertjéből el kell tüntetni Prohászka szobrát." A Haladásban megjelent "Ottokár püspöktől - az ellenforradalmár Prohászkáig" című cikk is így fejeződik be: "korszerűtlenül itt felejtett emlékével szemben ítél a történelem" (1946. június 13.7.oldal)
A tények teljes ismeretéhez az is hozzátartozik, hogy Károlyi többször írt levelet a Budapesti Érseki Helynökséghez, és kérte, hogy a magántulajdonában lévő kertjéből az egyház illetékes hatósága szállíttassa el az inkriminált szobrot, felajánlván a szállítás költségeinek kifizetését is. A helynökségről azonban egyik levélre sem jött válasz. Ez az elitélendő magatartás természetesen még jobban felkorbácsolta a szenvedélyeket, és mindenki csak az alkalomra várt.
Jellemző a kor szemléletére, hogy a keresztény-nemzeti oldal nem vette komolyan a feldühödött radikálisok fenyegetőzéseit. Az Új Ember-ben Kézai Béla válaszolt " Egy ércszobor körül" c. cikkel az egyre durvább támadásokra. Ebből ugyan kiderül, hogy a keresztény közvélemény irányítói látták az egyre tornyosuló vészfelhőket, és Kézai nyíltan rámutat a fő hangadóra, Rónai Mihály Andrásra, aki fent idézett cikkével lényegében bejelentette "eszmei segédletét" Prohászka budapesti szobrának ledöntéséhez, - ám elképzelhetetlennek vélték annak tényleges végrehajtását. Erre utal Kézai kijelentése is. Szerinte az elmúlt évszázad legnagyobb keresztény magyar apostolának személyét és szobrát nemcsak a Karizma és a Géniusz, hanem a kultúremberiség együttérzése és követőinek sok milliós tábora, híveinek ragaszkodása és szeretete is védelmezi. (l946. június 23.)
Utólag könnyű naivnak neveznünk ezeket a szavakat, de akik átéltük, sőt aktívan részt vettünk az egyre erősödő keresztény-nemzeti öntudat újjászületésében és ércfalként felsorakoztunk a megalkuvást nem ismerő Mindszenty bíboros mögé, Kézai válaszát igaznak ítéltük. Most természetesen helytelenítjük, hogy a Budapesti Érseki Helynökség válasz nélkül hagyta Károlyi Mihály jogosnak nevezhető, többször megismételt kérését, és minden bizonnyal úgy döntenénk, hogy a gróf kastélyának kertjéből már 1946-ban átszállíttatjuk apostolunknak és prófétánknak vallott püspökünk ércszobrát akár a Központi Szeminárium, akár a székesfehérvári Prohászka templom udvarába. Így megmenthettük volna Őt is, ércbe öntött alakját is a meggyalázástól. A sátáni harc közepette azonban ritkán sikerül bölcs határozatokat hozni!
Annyi bizonyos, hogy ezt a súlyos mulasztást, mely mind az evangélium, mind a demokrácia, mind az illem szabályait sérti, Károlyi és elvbarátai provokációnak minősítették. A rendkívül jól megszervezett és nagy tömegeket, csepeli munkások ezreit is megmozgató fehérvári ünnepség után forrpontra jutott a Prohászka ellenes hangulatkeltés. 1947 húsvétját írtuk. A magyar püspöki kar a Fővárosban április 27-én, vasárnap kívánta megünnepelni a Károlyi Kert tőszomszédságában, vagyis az Egyetemi templom szószékén rosszul lett és 1927. április 2-án meghalt Prohászka huszadik évfordulóját. Ez az ünnepség minden bizonnyal a fehérvárinál is nagyobb szabású lett volna. És az is egészen biztos, hogy az akkor még mindig a Károlyi Kertben álló szobránál is óriási ünnepség és koszorúzás lett volna. Az apokaliptikus vihar az ezt megelőző éjszaka tört ki. Károlyi Mihály elvbarátai ugyanis elérkezettnek látták az időt, hogy szavak helyett immár tettekkel is megmutassák mire képesek!

Faludy György a szoborledöntés koronatanúja

A következőkben elmondottakhoz két olyan dokumentumot használtam fel, melyeknek adatai kiegészítik egymást, illetve az események időrendiségét segítik rekonstruálni. Mindkettőt közlöm a tanulmány végén.
Károlyi Mihály emlékiratának Hazatérés című fejezetét a Magyar Nemzet közölte 1966. május 22-én. Ebben csupán az egykori elnök 1946. május 8-án történő Budapestre érkezéséről és a Károlyi palota erkélyén látottak kapcsán elhangzott kijelentéséről találunk fontos adatokat. Károlyi elmondja, hogy az akkori igazságügyminiszter, a szociáldemokrata Ries nagyméretű kulcsot adott át a lépcsőházban: "Az elrabolt épület most visszaszáll jogos tulajdonosára", mondotta. Bizonyára ez nemcsak a palotára vonatkozott, hanem a mögötte elterülő nagy kertre is, melyről Károlyi ugyan úgy nyilatkozik, hogy "most nyilvános kertté vált". Ennek ellenére azonnal szemügyre vette, majd kifogásolta, hogy olyan szobor van a parkban, mely annak idején nem volt ott. " Ki ez? " - kérdeztem a szomszédomat. Zavart csönd támadt. A rossz szememmel én ugyan rá nem ismertem . "Ki ez?" - kérdeztem határozottan. Titkárom, a lelkes Havas Endre súgta a fülembe : "Prohászka püspök"
Az ezután következő mondatok lényeges adatokat tartalmaznak, mert Károlyi maga mondja el, hogy mióta ismeri Prohászkát, és saját szájából hallhatjuk kritikáját. "Az ünnepi hangulatból kizökkentem, írja, Prohászka püspök a fehérterror patronusa volt és a szocialisták egyik leghevesebb ellenfele. Pályáján liberális, széles látókörű egyházi férfiúként indult el; annak idején, az első világháború elején ezért kértem meg épp őt, hogy összeeskessen feleségemmel. "Ezt innen sajnos el kell vinniök, ha azt akarják, hogy én itt éljek, ebben a házban" , mondtam, és hátat fordítottam a püspöknek."

A másik dokumentum, Faludy Györgytől származik, és sokkal részletesebben írja le az eseményeket abban az interjúban, melyet Hegyi Béla jegyzett fel az Új Tükör 1988. június 18. számában. A kérdést Hegyi vetette fel, gondolván, hogy Faludy a kommunizmus szája íze szerint fog válaszolni. Tévedett. Ugyanis Faludy örült, hogy végre alkalma nyílik feltárni az események hátterét. Ebből néhány részletet említek meg az összefüggések jobb megértése miatt. Tudjuk, hogy Faludy már a harmincas évek vége felé is éveket töltött Franciaországban. Párizsi évei alatt megismerkedett Károlyi Mihállyal, akivel többek között Prohászkához való viszonyáról is beszélt. Érdekelte, hogy az emigrációban élő egykori baloldali politikus milyen véleménnyel van a püspökről. Idézem Károlyi szavait Faludy tolmácsolásában : "Prohászka az első világháború idején az ő hívei közé tartozott, és akkor fordult ellene, amikor a politikai opportunizmus ezt kívánta; mitöbb, őt farkastorkú gazembernek szokta volt aposztrofálni. Hogy valaki védekezni nem képes emigránst ily módon támadjon, és ugyanakkor - egyházi méltósága ellenére - születési hibáját vesse szemére (Károlyi platinalemezt hordott gégéjében) , azt nem kis méltatlanságnak érezte. Láttam : úgy látszik nem tudja, hogy Prohászka szobrát azzal a palotával szemközt állították fel, ahol Károlyi a fiatalságát töltötte, és amelyhez annyi emlék fűződött. Óvakodtam tehát Károlyit felvilágosítani, hol áll Prohászka szobra".
Ezután tér rá az l946-ban történtekre, melyeket mi már ismerünk : Károlyi visszatér otthonába , kinéz a kertben álló szoborra, és sürgeti annak elszállítását. Ez a mondat így hangzik : "Károlyi egy év alatt háromszor fordult ajánlott levélben az illetékes egyházi hatósághoz, hogy a szobrot az ő költségén az általa rendelkezésre bocsátott teherautón szállítsák el bárhová az országban ". Minthogy válasz egy évig sem érkezett, Károlyi megkért bennünket, döntsük le a szobrot, lehetőleg úgy, hogy kárt ne tegyünk benne. Így történt"
Elérkezett az ördögi terv kiagyalóinak órája. 1947.április 26-án az éj leple alatt a Károlyi Mihály által felkért szabadelvű csoport fiatal tagjai kötelekkel, rudakkal, vassodronyokkal "felfegyverkezve" kötelet akasztottak a püspök szobrára, és ledöntötték. Akciójukat sikeresnek érezhették, hiszen túlteljesítették Károlyi óhaját : még a püspök feje is levált a törzsről, és ott hevert lábuk előtt a porban. Diadalittasan ott is hagyták : hadd lássák a másnap, április 27-én, vasárnap reggel misére igyekvők, hogy égig magasztalt prófétájuk milyen sorsra jutott.


Természetesen futótűzként terjedt el a szörnyű hír. Vasárnap egész nap tartott a hívek zarándoklása. A földön heverő fejet visszahelyezték a talapzatra, ahogy ez a korabeli fényképen is látható. A virágerdővel betakart szobor előtt megjelentek a keresztény vallások vezetői, élükön Mindszenty József bíborossal. A megriadt embereket ezekkel a szavakkal bátorította : "Prohászkát nem döntötték le, szelleme ezzel még csak emelkedett". A délutáni és az esti órákban már ezres tömeg állta körül a ledöntött, meggyalázott szobrot. ( Új Ember 1947. május 4)
Érthető, hogy mindenki azt kérdezte : kik követték el ezt a vallást sértő provokációt? Legtöbben a kommunista pártot tették felelőssé, hiszen köztudott volt, hogy aktivistái döntötték le a többi budapesti szobrot is. Mivel az ország választás előtt állt, kellemetlenül érintette az ügy Rákosiékat is. Ravasz kétszínűségükre jellemző, hogy heves vita robbant ki a Polgármesteri Hivatalban a kommunisták és a szociáldemokraták között. Goda Gábor, a Polgármesteri Hivatal XI. ügyosztályának akkori kommunista vezetője ezt írja: " A Prohászka szobor váratlan ledöntése komoly konfliktust okozott a két párt között. Nem azért, mert mi Prohászkához ragaszkodtunk, hanem azért, mert ahhoz kellett egy plénum, egy végrehajtás...Ennél ez nem így történt, és emiatt a szociáldemokratákat megvádolták. Nahát ebből egy nagy vita kerekedett Bechtler Péterrel, a főváros szociáldemokrata alpolgármesterével. Olyan információink voltak, hogy a Szociáldemokrata Pártból indult ki ez az akció...Mi nem a szobrot védtük, hanem módszerbeli kifogásaink voltak." (Visszaemlékezések. Kézirat. BFL 48-56).
Ez azonban csak farizeusi taktikázás volt, hiszen május 3-án a főváros városrendezési és közművelődési szakbizottsága előtt Fodor Gyula kommunista alpolgármester egyértelműen így nyilatkozott: "A munkáspártok nem tartják helyesnek, hogy az eltávolítandó szobrok még mindig régi helyükön vannak." (Kis Újság 1947.május 4.5.l) .Ez az állásfoglalás jól mutatja, hogy a kommunisták "műfelháborodása" csupán a közvélemény megtévesztését szolgálta, valójában burkoltan támogatták, és szemet hunytak nemcsak az akció, de a módszer felett is, "a cél szentesíti az eszközt" jellegzetesen kommunista jelszó jegyében. Ezt igazolja az is, hogy bár a rendőrség államvédelmi osztálya (ÁVO) május 1-én megindította a nyomozást, és megígérte, hogy az eredményről rövid időn belül jelentést tesz közzé, ám a tettesek személye és az indítékok homályban maradtak, illetve maradtak volna, ha negyven év elmúltával a szobordöntögetők egyike, Faludy György nem szólalt volna meg. De társairól ő is mélyen hallgat, pedig többen voltak, és az ügy tisztázásához mindenképpen hozzátartoznék az általa is kultúrbotránynak minősített gaztett végrehajtóinak névsorát legalább félévszázados késéssel a közvélemény elé tárni. Annál inkább, mert hiszen gyáván, az éj leple alatt, "sötétben bujkálva" hajtották végre a hírhedt diktátorok módszerére és stílusára jellemző tettüket.
Van azonban más fontos helyreigazítást igénylő megjegyzésünk is Faludy említett vallomásában.
A bűnbánathoz ugyanis nem elegendő a szégyenérzet! Lényegében az aggastyán író most is ugyanannak a hamis történetszemléletnek rabja, mint aminek annak idején áldozatul esett ő is és a Prohászka szobor kivégzőosztagának többi tagja. Tanulmányom végén közölt dokumentumból ugyanis egyértelműen bizonyított, hogy a Prohászka ellen felhozott vádak és az azok alapján jogosnak vélt szellemi és fizikai megtorlás ("Ausradierung") alapjaiban tévesek, tele vannak csúsztatással, vagyis nem igazak!
Ezekkel azért is kell foglalkoznunk, mert ez a jellegzetesen koncepciózus per, ez a prefixa ideákkal teletűzdelt szillogizmus mindenegyes premisszája színtiszta valótlanság, magyarul hazugság. A közzétett szövegek mindegyikében az olvasható, hogy "Prohászka az úgynevezett keresztény kurzus elvakult tobzódásának szellemi ideológusa volt" (Hegyi Béla ezzel vezeti be Faludyhoz intézett kérdését: mi vezette arra, hogy részt vegyen a szobor ledöntésében?). A válaszból kiderül, hogy Faludy még 1988-ban is ezzel magyarázza meg tettét. Külön kihangsúlyozza, hogy a keresztény kurzussal való szembenállás nem azonosítható a keresztényellenes magatartással. Vagyis azt állítja, hogy ő és társai nem a katolikus egyház főpapjának, hanem a politikailag üldözendő keresztény kurzus ideológusának nyakára tették a kötelet.
A kutatás viszont számos dokumentummal igazolta évtizedek óta, hogy Prohászka szóban és írásban, naplójegyzetében éppúgy, mint parlamenti felszólalásaiban nyíltan és keményen szembefordult a keresztény kurzusnak nevezett ideológiával. Az adatok részletes felsorolása helyett itt most csupán utalni tudok az öt évvel ezelőtt kiadott Prohászka Ottokár Naplójegyzetei című három kötetes munkánkban olvasható félreérthetetlen kifejezéseire. (v.ö.: 144-164 l.), és külön kérem az olvasót, hogy vegye kezébe a harmadik kötet bevezetőjét és Schütz Antal: Prohászka pályája Romok és építés című ugyancsak ott található fejezetét. Egy mondatban így tudnám érzékeltetni Prohászka püspöknek és magyar politikusnak állásfoglalását ebben a kérdésben: "keresztény kurzust nem lehet keresztények nélkül csinálni".
Nos, aki ezekből a magas hőfokon megfogalmazott kijelentésekből az ellenkezőjét tudja vagy meri kiolvasni, az csak azzal védekezhetnék, hogy nem ismerte ezeket, vagy szándékosan félre akarja vezetni olvasóit. E sorok írója nagyon jól ismeri Faludy György tiszteletreméltó Canossa-járásait, a recski pokolban töltött éveit, azt is mondhatom, hogy sorstársak voltunk az üldözés éveiben...Mindez nem változtat a tényeken: a nagyhírű írónak tudnia kell, hogy az evangéliumi metanoia, vagyis a teljes megtérés szükségképpen magában foglalja a feltételnélküli megadást Istennek, az abszolút Igazságnak. A damaszkuszi úton ugyanis sem Saultól, sem Rónai Mihály Andrástól, sem Faludy Györgytől nem azt kérdezik, hogy a keresztény kurzus ideológusának, vagy Prohászka püspöknek nyakára kötötte-e valaki a kötelet, hanem azt, hogy " miért üldözöl engem". És az erre adott választ mindenkinek saját magának kell megadnia. Az író hiába igyekszik azzal megkerülni a kérdést, hogy hivatkozik a Dicsértessék címen megjelent kötetére, melyben a katolikus líra remekeit ültette át magyarra Szent Ambrustól Rilkéig . A kizárás elve alapján az egyik cselekedet nem fedi a másikat.
Ami pedig Prohászka antiszemitizmusát illeti, ismét a fogalmak tudatos csúsztatásával állunk szemben. A holokauszt vérfürdője utáni korszak embere mindent visszavetít a hitlerizmus előtti időkre. Annyi bizonyos, hogy Prohászka kultúrája és életszentsége soha nem azonosult volna azzal, amit korunk antiszemitizmusnak nevez. ( A kérdéssel bővebben foglalkozom közeljövőben megjelenő tanulmányomban).

Prohászka szobrának utóélete

További kutatásaim alapján új képet kapunk a szobor utóéletével kapcsolatban is. Az első adat a megcsonkított szobor elszállításának időpontját rögzíti. A szégyenletes akció után öt nappal, május 2-án a Polgármesteri Hivatal felkérte a Vignali céget, hogy szállíttassa el a szobrot a Károlyi kertből, és végezze el rajta a szükséges javításokat (Kis Újság 1947.május 3.4.l). A letört fej minden bizonnyal ekkor került helyére újból a szobortesthez. A javításról készült számla megtalálható a Fővárosi Levéltárban (1947.augusztus 19. BFL.XXIII.114. 3835.1950/5)

Bizonyára azzal akarták lecsendesíteni a budapestiek felkorbácsolt indulatát, hogy a szobor viszonylag ép állapotban kerüljön vissza az egyház kezébe. Augusztus 3o-án ugyanis, vagyis a szobor ledöntése után négy hónappal a polgármester levelet írt Witz Béla érseki helynöknek, hogy vegye át a szobrot. A levélben azonban az a megjegyzés is szerepel, hogy annak elhelyezése csakis olyan területen lehetséges, melyet az egyház birtokol. ( BFL. XXIII.114. 3835/4 ). Erre a kitételre azért is volt szükség, mert már-már néma tüntetésnek volt tekinthető, hogy egyre többen jöttek a ledöntött szobor talapzatához, hogy egyházhűségük jeleként meggyújtsák gyertyáikat és letegyék virágcsokraikat. Prohászka püspök ugyanis hihetetlen népszerűségnek örvendett, függetlenül attól, hogy ki milyen valláshoz tartozott. A kommunista polgármester és pártja tehát eleve lehetetlenné akarta tenni, hogy a főváros bármely nyilvános terén felállítsák a szobrot és ott folytatódjék a "tüntetés".
A választások utáni hónapokban oly mértékben felgyorsultak a politikai harcok, hogy az egyházi hatóságoknak már nem állt módjukban figyelemmel kísérni a szobor sorsát. Az egyházi és a világi közélet főszereplőit vagy bebörtönözték, vagy internálták. Érthető, hogy a műemlékek sorsával érdemben senki sem foglalkozott. Legtöbben úgy tudták, hogy Prohászka szobra "eltűnt", vagyis beolvasztották.
A valóságra csak három évtized elmúltával derült fény. A szálak a székesfehérvári hívekhez vezetnek, akik nem nyugodtak bele, hogy püspökük emlékét kitöröljék a magyar egyház életéből.
Az első pozitív hír 1977-ből való. A Budapesten lakó Kecskés Erzsébet március 11-én levélben kereste fel Kisberk Imre székesfehérvári megyéspüspököt, hogy értesítse a közelmúltban kapott hírről: "...Lelkiatyám nemrég említette, hogy az a Prohászka bronzszobor, amely valamikor a Károlyi-kertben állt, most a Kiscelli múzeum raktárában van elhelyezve...". A levélből nem derül ki, hogy ki volt Kecskés Erzsébet lelkiatyja, de az egyértelmű, hogy a levél írója a közeledő ötven éves halálévforduló miatt hívta fel a püspök-utód figyelmét: "milyen szép és jó lenne, ha a szobrot az évforduló alkalmával Székesfehérvárott lehetne elhelyezni". Sokak nevében írta: " Tudom, hogy nagyon sokan örülnének, ha ott lehetne felállítani ".
A sorokból ki lehet érezni, hogy Kecskés Erzsébet nemcsak jól értesült, hanem tud is segíteni : "Ha bármiben segíthetek ez ügyben, úgy örömmel állok Püspök atya rendelkezésére" (Püspöki Székeskáptalani Levéltár 446/1977 ) .
Kisberk püspök éppen az évforduló közelsége miatt pár napon belül levélben fordult Lékai László bíboros érsekhez értesítvén őt a váratlan fordulatról, másrészt tudakozódni szeretne a szobor jövőbeni sorsa felől : " Önként felmerül az emberben a kérdés , - írja - nem lehetne-e a szobrot valami alkalmas helyen felállítani?"
Ezután három évi " csend " következett. 1980 szeptemberében azonban újra a székesfehérvári hívek a kezdeményezők, mert A Prohászka-gyűjtemény munkatársai néven ismert közösség Pro memoria felirattal megkérte Szakos Gyula megyéspüspököt, hogy szorgalmazza a bíborosnál a szobor ügyét. Szó szerint: "tenne megfelelő helyen lépéseket, hogy a Kiscelli múzeumban tárolt Prohászka szobrot a magyar katolikus egyház visszakaphassa ". ( SZPL 5865) A püspök még aznap, szeptember 9-én továbbította a kérést Esztergomba .Levelében már az esetleges helyeket is megjelölte: "A szobrot talán legcélszerűbb lenne a Központi Szeminárium udvarán, vagy a székesfehérvári Püspöki Székház kertjében, vagy Eminenciád által megjelölt más helyen újból felállítani .
Nehéz és hosszú tárgyalások következtek ezután. A pártfunkcionáriusok tudták, hogy a hamu alatt még ég a parázs, féltek a beláthatatlan következményektől. Végül is 1982. május 25-én létrejött a megállapodás. Ennek néhány mondatát idézem: " Dr. Lékai László bíboros, prímás, esztergomi érsek megkeresése alapján a Budapest Fővárosi Tanácsa VB. Elnökhelyettese hozzájárulásával a Budapesti Képzőművészeti Igazgatóság raktárában őrzött Pázmány Péter és Prohászka Ottokár szobrát a Budapesti Érseki Általános Helytartóság részére tartós letétként átadjuk..." ( Másolata a SZPL-ben ).
Lékai bíboros Bárdos Ferenc provikáriust bízta meg a szobrok átvételével. Két kikötés is szerepel a megállapodásban. Az egyik arról szól, hogy melyik vállalatot kell megbízni a szállítással, a szükség szerinti javítással, - a másik a már ismert megszorítást tartalmazza: csak egyházi jellegű helyen lehet felállítani. Így került Pázmány szobra a Központi Szeminárium udvarába, Prohászkáé pedig Székesfehérvárra, a Vasútvidéki Plébánia templomkertjébe .
Politikai okok miatt azonban szemmel láthatóan mindent igyekeztek lassítani. Ez a magyarázata annak, hogy Székesfehérvárra is csak évek múltával, 1984-ben került a szobor. Közeledvén Prohászka halálának ötvenhetedik évfordulója, Garda József egyházmegyei gondnok március l4-én levélben kereste fel a Képzőművészeti Kivitelező Vállalatot, kérvén, hogy a több éve náluk tartott szobrot szállíttassák Fehérvárra. Hogy jobb belátásra serkentsék a vállalat vezetőségét, a gondnok kijelentette, hogy a szállítás költségeit készpénzzel egyenlítik ki.
De arra is felkészültek, hogy kérésüket megint elfektetik, ,,ebben az esetben mi magunk gondoskodunk az elszállíttatásról " (SZPL 5865). A jelekből arra lehet következtetni, hogy A Prohászka-gyűjtemény munkatársainak végül mégis sikerült elérniök, hogy 1984 április 2-án a szobor annak a plébániának udvarában lett elhelyezve, melynek templomában nyugszik a fehérváriak legnagyobb kincse, Prohászka Ottokár püspök.

Tanulmányom végén a művészettörténészek nevében szeretném megemlíteni, hogy a szobor mostani elhelyezése semmiként sem nevezhető szerencsésnek és bizonyára így gondolják ezt az illetékesek is.
A kérdést két oldalról lehet megközelíteni. Ami magát a szobrot illeti, láttuk, hogy eredetileg két mellék figura is szervesen hozzátartozott az alapkoncepcióhoz ; hiszen kelyhét éppen ezek felé nyújtja. Ez a gesztus a legnagyobb magyar apostolra annyira jellemző, hogy e nélkül megváltoznék az, amit az alkotóművész ábrázolni akart. Ennek ellenére aligha találnánk szobrászt, aki helyeselné a mellékalakok újra alkotását, amikor a szellemi kisugárzással előttünk álló, hozzánk lehajló és művészileg is végtelen finomsággal megalkotott főalak önmagában is remekmű. Tudjuk, hogy a mellékalakokat valójában bombarepeszek törték darabokra Budapest ostrománál. Összehasonlítva a mellékalakoktól " megfosztott" és nemcsak a két figurához, hanem minden feléje fordulóhoz lehajló, kelyhéből az élő vizek forrását adó Prohászka ábrázolást a templom belsejében felállított síremlékmű Prohászkájával, mindenképpen az előbbi áll közel az eredeti, a mindig, mindenkin segítő, életét az utolsó percig népéért föláldozó és az Élet Kenyerét nyújtó apostolhoz.

A másik megközelítés a hely méltóságára vonatkozik. Tény, hogy 1977-ben még annak is örülnünk kellett, hogy a jó szándékkal elrejtett szobrot visszakaptuk. Tudjuk, hogy akkor még tilos volt nyilvános téren felállítani a nemzet apostolának szobrát. Ma viszont értetlenül állunk a tény előtt, hogy nem kapott küldetéséhez, életszentségéhez méltó helyet püspöki székvárosának központjában, akár egykori otthonának díszterén. Azt már a szobrászművészet szakemberei fogják megállapítani, hogy ehhez a szikár főpapi alakhoz milyen magas talapzat kell. Mindenesetre nem állok egyedül ezzel a gondolattal, hiszen amikor a szobor fehérvári elhelyezése szóba került, a talapzat elkészítésével megbízott Szilágyi András mérnök azt javasolta, hogy a 4 mázsa súlyú szobor talapzata egyetlen kőtömb legyen. A budapesti érseki helynök erről levélben értesítette Szakos Gyula püspököt, sőt a szobor plintoszáról készített mérnöki tervrajzot is csatolta. Ez a világi ember megérezte, hogy egyedül a hegyekből kibányászott szikla méltó a megalázott nemzet géniuszának szobrához. ( SZPL 966/1982 ). A püspökutód válaszából kiderül, hogy - idézem - : "kőtömb helyett lehet-e betontalapzatot készíttetni?" (uo. 773-1/1982)

Szilágyi András mérnök aligha tudta, hogy Prohászka naplójegyzeteiben " hegyilakónak " nevezte önmagát, és a Lomnici havasok sziklái közt érezte lelkét legközelebb az Istenhez. Szobrát egyetlen kőtömbre és a legméltóbb helyre kell állítani. Bizonyára ennek is megjön a maga ideje.


Dokumentáció:

I.

Rónai Mihály András
OTTOKÁR PÜSPÖK LEDÖNTÉSE
(Haladás, 1946.V.16. 3.p.)

Amikor Károlyi Mihály - akinek hazaérkezésekor az esztergomi érsek éppúgy nem engedte meghúzatni a harangokat, mint februárban a köztársaság helyreállítása ünnepére - az Egyetem utcai Károlyi?palotába hajtatott, az igazságügyminiszter üdvözlőbeszédére válaszolva azt is kijelentette, hogy természetesnek tartja, ha egykori otthona ezentúl is mai céljának, közművelődésnek szolgálatában marad. Csak amikor a palota erkélyéről a Prohászka Ottokár püspök kerti ércszobrát megpillantotta, hagyta el ajkát egy nagyonis érthető s nyomban méltányolt kívánság.
- Ezt a szobrot innen el kell távolítani - mondotta röviden Károlyi Mihály.
Sohasem voltam hajlandó lekicsinyelni a főpapi szószékéről hirdetett ellenforradalom kétségtelen jelentőségét még akkor sem, amikor tökéletesen kilátástalan, s csak kártékony, de nem végzetes. Hogy kicsinyleném hát a Prohászka Ottokár ellenforradalmi vezérkedését, amely annyival is végzetesebb volt, amennyivel Székesfehérvár akkori főpásztora tehetségesebb férfiú volt, mint ma Esztergomé, s amely a magyar katolicizmus és vele, mint mindig, az ország legmeredekebb zuhanásához - Prohászka Ottokártól Páter Kun Andrásig, sőt Páter Kiss Szalézig - adta meg a lökést.
Amint lekicsinyelni nem kicsinylettem le a Prohászka Ottokár végzetesnek bizonyult kortörténeti szerepét, mint a magyar középosztálynak s azon alul is bizonyos hívő tömegeknek pasztor diabolicus-áét - úgy talentumát sem kívánom túlbecsülni: azt a kétségtelen szuggesztivitást, gondolkodói hajlamot és impozáns rosszhiszemet, amely azonban a maga hibrid filozófiájában, könnyed szociológiájában, iskolás társadalomkritikájában és klasszikus egyházatyai pózaiban Soliloquiástul, mindenestül sem volt több, vagy egyéb, mint egy korszerű igénnyel, s igen dekoratívan maszkírozott, mélységet gyaníttató filozofémákba és szociológiai floskulusokba rejtett harciasan reakciós nagypapi kiállás - amilyen például az effajta katolicizmus szerencsétlen hazájában, Spanyolországban (kevesebb bölcselkedéssel, de nem kevésbé vészes sikerrel) Merry del Val-tól s Frankóék toledói érsekéig nem egy és nem tíz akadt. Akik pedig alkalmasint megbotránkoztak rajta, hogy Prohászka Ottokárról a tavaly felkötött tömeggyilkos nyilas minorita Páter Kun András is eszembe jutott, azoknak - negyedszázados zuhanást egy látótérbe foglaló merész eszmetársítás megfoghatóvá tételére - hadd kapcsolom oda a Prohászka Ottokár finommetszésű, elgondolkodó fejéhez, orákulummá avatott ajakához, egész délceg személyéhez azt a dermedt aléltságnál is rosszabb, erőtlen felemás attitűdöt, mellyel két évtized elmúltán a többi keresztény egyházfőket is magához idomító magyar katolikus főpásztori kar majdnem kivétel nélkül azt az antikrisztusi, iszonyúan keresztényietlen krízist fogadta, amely szélsőjobboldali jelszavakkal a katolikus többségű, igazi Regnum Marianumot ezt a boldogtalan Magyarországot történelme mélypontjára lökte. Bizony, Prohászka Ottokár utódai és tisztelői voltak mind a főpásztorok; ama Prohászka Ottokáréi, kiből, ím még Mindszenty Józsefre is futja, sőt még egy alsópapságra is, melynek egyes tagjaiból - a prímási pásztorbot bátorító suhogását érezve fejük fölött - még a romjaiból kínok közt tápászkodó ország ellen törő reakció kézigránátos és géppisztolyos janicsárjai is egyre sűrűbben kerülnek ki.
Akik pedig azt hinnék - vagy elhinnék, - hogy mindezt leírván olcsó antiklerikális indiántáncot járunk egy ledöntött püspökszobor ércteteme fölött, azoknak hadd idézzünk elébe néhány megrendítően szép és igaz papi képet.
Ha bátorságról, s hitleri eretnekség embertelenségével való szembeszállásról van szó, - ott volt Faulhaber bíboros, akinek személyében, gesztusaiban mintha egy-egy remekszabású, érckollárés Pázmány Péter, vagy Ábrahám a Santa Clara villant volna föl s müncheni főszékesegyház hajója alatt az ódon egyházatyák aranyszájú bátorságával, s Pogánnyal hősiesen szembeszálló hitvallók becsületével, a Lélek vértanúságra kész erejével. Vagy ott voltak a Franco egyházfejedelmeivel szemben azok a szegény spanyol és baszk vidéki papok, akik életük árán is helytálltak keresztényekként és spanyolokként - azon az áron is, hogy Franco németjei és berberjei az oltár előtt, miseingben szúrták le vagy bombázták le a levegőből őket.
S ha - ami még fontosabb - a földi kötelékek terhétől megszabadult egyház automatikus demokratizmusáról, progresszivitásáról, tehát igazi magáratalálásáról van szó, hát akkor...
Láttam én a párizsi Szajna-parton Aristide Briand-nak a Quasi d'Orsav falába illesztett emléktáblája leleplezésén egy sorban ülni egymás mellett Albert Lebrunt, a laikus francia köztársaság elnökét, Leon Blumot, a százötven éve szekularizált ország szocialista, sőt - Uram bocsá'! - zsidóminiszterelnökét, kettejük közt pedig Verdier bíborost, a vörös Párizsnak, Szent Genovéva városának érsekét. Az a Verdier bíboros volt ez, aki papjait már évekkel előbb Bagnolet, Belleville, Ménilmontant, Billancourt proletárnegyedeibe küldte (!) - nem kortesekként, holmi keresztényszociális vagy másegyéb klerikális politizálás végett, hanem apostolokként, kiket nem egyhelyütt a kerületi munkáspárttitkár fogott kézen s vezetett el a proletárlakásokba.
Mérhetetlen volt a példázat - s mérhetetlen dicsősége az Egyháznak, mely Franciaország földi terhétől, földesúri koloncaitól megkönnyebbülvén, híveivel többé nem munkaadó, hanem atyai viszonyban állván, csodálatos lelki reneszánszot teremtett, s ismét fölérkezett léte és hivatása legfenségesebb ormára.
Nos, ez a helyzet a III. magyar köztársaságban is bekövetkezett, a lehetőség megnyílt, s ezzel egyidőben a maintendue politikáját sem ajánlották még fel sehol őszintébben az Egyház felé, mint ezúttal minálunk a hivatalos hatalom. Épp most, épp ezért volna hát tragikus egyházi részről felidézni itt egy céltalan és gyászos egyháznak és országnak egyaránt végzetesen ártó Kulturkampf kísértetét.
Reméljük: végső soron mégsem sikerül majd elérnie, hogy a kilencszázéves magyar katolicizmus ma, ahelyett hogy az egyház legidősebb leányának, Franciaországnak volna szépháza, inkább ama közvetlenül szomszédos kis erdei, szekercés katolicizmushoz, primitív teokráciához hasonlít negyedszázaddal ezelőtt Hlinka [?] páterrel kezdte, majd közelmúlt napjainkban Tiso páterrel végezte - s melynek öléből közénk Prohászka Ottokár is leszivárgott.
Szobrát most ledöntik; szellemét döntse meg, ha vezetői ellenére tudja, az újjáéledő magyar katolicizmus önmagában.

II.

Károlyi Mihály
HAZATÉRÉS
(Magyar Nemzet, 1966.V.22. Részlet)

1946 májusában, húsz éve, tért haza az emigrációból huszonhat év után Károlyi Mihály. A hazatérés napjának történetét mondja el az alábbi emlékirat?fejezet.

...Kiléptünk az erkélyre, lepillantottunk a parkra, amely most nyilvános kertté vált. Középen hatalmas szobrot pillantottam meg. Az én időmben nem állt ott. "Ki ez?" - kérdeztem a szomszédomat. Zavart csönd támadt. A rossz szememmel én ugyan rá nem ismertem. "Ki ez?" - kérdeztem határozottan.
Titkárom, a lelkes Havas Endre súgta a fülembe: "Prohászka püspök". Az ünnepi hangulatból hirtelen kizökkentem. Prohászka püspök a fehérterror patrónusa volt és a szocialisták egyik leghevesebb ellenfele. Pályáján liberális, széles látókörű egyházi férfiúként indult el; annak idején, az első világháború elején ezért kértem meg épp őt, hogy összeeskessen feleségemmel. "Ezt innen, sajnos, el kell vinniük, ha azt akarják, hogy én itt éljek, ebben a házban" - mondtam, és hátat fordítottam a püspöknek.
Elcsigázva a nap izgalmaitól, végre visszavonulhattunk a lakosztályba, amelyet a kormány a Gellért?szállóban biztosított számunkra. Amikor fáradt fejemet lehajtottam este a párnára, olyan valószerűtlennek tűnt számomra az, hogy Magyarországon vagyok, mint valami álom.

III.

HEGYI BÉLA
FALUDY GYÖRGY
(Új Tükör, 1988.VI.19., Részlet)

H.B.: ... Te magad is a reakció, a butaság és a klerikalizmus elszánt ellenfele voltál, vakmerő lovagja a gondolkozás és a cselekvés szabadságának. Nyilván ez indított arra is, hogy fiatalkorodban részt vegyél a Prohászka?szobor ledöntésében. Hogyan látod ma ifjúi tettedet, s miként ítéled meg Prohászka szerepét, aki az úgynevezett "keresztény kurzus" elvakult tobzódásának szellemi kísérete, ideológusa volt?

F.GY.: Hadd veszem a dolgokat sorra, már azért is, mert 35 esztendő múltán ez az első alkalom, hogy erre a kérdésre válaszolhatok. Emlékszem még az időre, amikor Prohászka szobrát a Károlyi?kertben felállították. Miért ily gyorsan, kérdeztem akkor. És miért nem inkább Horváth Mihály csanádi érsek szobrát állítják fel, aki történetírásunkban és az 1848?1849-es szabadságharcban oly nemes szerepet vállalt? Vagy Martinuzzi Fráter Györgyét, a független Erdély megteremtőjét? De hát abban az időben nem ez volt az egyetlen jelenség, ami nem tetszett nekem, és napirendre tértem fölötte.
Első emigrációm alatt, Párizsban megismerkedtem Károlyi Mihállyal, aki elmondta nekem, hogy Prohászka az első világháború idején az ő (Károlyi) hívei közé tartozott, és akkor fordult ellene, amikor a politikai opportunizmus ezt kívánta, mitöbb, őt "farkastorkú gazembernek" szokta volt aposztrofálni. Hogy valaki védekezni nem képes emigránst ily módon támadjon, és ugyanakkor - egyházi méltósága ellenére - születési hibáját vesse a szemére (Károlyi platinalemezt hordott gégéjében) - azt nem kis méltatlanságnak érezte. Láttam: úgy látszik, nem tudja, hogy Prohászka szobrát azzal a palotával szemközt állították fel, ahol Károlyi a fiatalságát töltötte, és amelyhez annyi történeti emlék fűződött: ott tartóztatta le Batthyany Lajost Haynau 1849 január elsején. Óvakodtam tehát Károlyit felvilágosítani, hol áll Prohászka szobra.
1946 áprilisának utolsó napjai egyikén Károlyi hazatért emigrációjából, röviddel az után, hogy én is hazaérkeztem. Mindjárt az első nap a Károlyi?palotába ment, melyet nem látott 27 esztendeje, körbejárt a szobákban, kinézett az ablakból a kertre, és megkérdezte: kinek a szobra áll ott? Mikor megtudta, ama kívánságát fejezte ki, hogy a szobrot vigyék el kertjéből - majd a palotát és a kertet, pár órával az után, hogy visszakapta, a köz rendelkezésére bocsátotta. Semmi sem történt. Egy év alatt Károlyi háromszor fordult ajánlott levélben az illetékes egyházi hatósághoz (úgy emlékszem, az érseki helynökhöz) azzal a kéréssel, hogy a szobrot az ő (Károlyi) költségén, az általa rendelkezésre bocsátott teherautón szállítsák el bárhova az országban. Minthogy válasz egy évig sem érkezett, Károlyi megkért bennünket, döntsük le a szobrot, lehetőleg úgy, hogy kárt ne tegyünk benne. Így történt.
Mindezt a tények kedvéért hozom fel, és nem azért, hogy mentegessem magam. Más dolog, hogy megbántam. Nemcsak azért, mert a szobordöntés nem költők feladata, hanem mindenekelőtt azért, mert sokan félreértették cselekedetemet, és katolikusellenes akciót láttak, vagy akartak látni benne. Ami ugyanolyan téves, mintha valaki az egykori, úgynevezett "keresztény kurzussal" való szembenállást keresztényellenes magatartásnak bélyegezné...

IV.

KIK VOLTAK FALUDY TÁRSAI?

Mivel Faludy soha nem árulta el, hogy kikkel döntötte le Prohászka püspök szobrát, a kutatást más módszerekkel kellett folytatni. Ennek meglepő eredménye lett. Faludy Györgyöt ui. a Szociáldemokrtata Párt beolvasztásakor Rákosi Recskre, a hírhedt internáló táborba vitette több harcos társával együtt. A recski rabok jól emlékeznek Egri György és Gábori György nevére, akik elmondták, hogy őket is szoc.dem aktivista tevékenységük miatt hurcolták Recskre. Minketten a Faludy-körhöz tartoztak és segédkeztek barátjuknak 1947. április 27-én éjjel a szobor ledöntésénél.

Faludy György / Egri György / Gábori György

Barlay Ö. Szabolcs
művelődéstörténész